Mentorwijs

Mentorwijs is een compacte training die bedoeld is voor leidinggevenden. In vijf sessies worden specifieke kennis, houding en vaardigheden aangeleerd voor de dagelijkse begeleiding en coaching van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. De training kent een prettige afwisseling tussen theorie en praktijk en sluit aan op de behoeften van de deelnemers. Mentorwijs is een samenwerking met WSP regio foodvalley.

Aanleiding

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De centrale gedachte hierachter is dat meer mensen met een beperking aan de slag kunnen bij reguliere werkgevers. Met andere  woorden: door deze wetgeving gaan we talenten en arbeidspotentieel van alle mensen benutten. De gemeente compenseert werkgevers o.a. met loonkostensubsidie als zij deze mensen in dienst nemen. Maar hoe zorg je met elkaar voor een succesvolle, duurzame plaatsing?

De kracht van werk

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt spreekt het niet vanzelf om te werken. Zij kunnen specifieke kwetsbaarheden hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, gedrag, fysieke behoeften en de mate van zekerheid die het werk biedt. Ook zien we juist speciale talenten bij deze mensen. Ze worden ook wel aangeduid als kwetsbare mensen. Juist deze doelgroep kwetsbare medewerkers hebben veel baat bij werk. Werken heeft niet alleen gevolgen voor het mentale en fysieke welbevinden. Het hebben van een baan heeft ook grote invloed op psychisch, sociaal en financieel terrein.

Goede begeleiding

Een belangrijke oorzaak van beperkte arbeidsparticipatie onder kwetsbare groepen is dat er enkele hardnekkige stigma’s op de werkvloer zijn. Dit resulteert in o.a. onvoldoende  begeleiding en begrip aan de kant van de werkgever, onvoldoende ondersteuning op de werkvloer, weinig begrip van collega’s, werkstress en het ontbreken van een passend werk- of takenpakket. Goede begeleiding vraagt specifieke kennis over de problematiek van kwetsbare werknemers en kennis over werkaanpassingen die aansluiten op de behoeften van de werknemers.

Ervaringen

Benieuwd naar ervaringen van werkgevers? Bekijk deze testimonials.