Privacyverklaring

Over

Wij helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit verschillende wetgeving naar werk. Hiertoe werken wij in opdracht van gemeenten, waarvoor wij de wet uitvoeren. Wij  willen mensen die de arbeidsmarkt moeilijk op eigen kracht op kunnen, helpen die stap te zetten. Dat doen wij met trainingen, opleidingen, werkervaringsplaatsen en nieuwe initiatieven. Soms met behoud van een uitkering, maar liefst zo snel mogelijk met een salaris. We kunnen dat niet alleen en werken samen met partners als werkgevers, de gemeente, het onderwijs, zorg en andere instellingen. Werkgevers ondersteunen wij met diverse trainingen en ook jobcoaches.

Om dit te kunnen doen, hebben wij informatie nodig van en over jou. Anders gezegd, hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt hiervoor spelregels. Eén van die spelregels is dat wij jou in deze privacy verklaring uitleggen wat we doen met je gegevens, waarom we dat doen, met wie we gegevens delen en nog veel meer. Ook vindt je hier informatie over welke rechten jij hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

We slaan je gegevens op in onze computersystemen die in Nederland staan en vanuit Ede worden beheerd. Niet iedereen in Werkkracht kan bij dezelfde gegevens. Medewerkers krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij voor hun taak nodig hebben.

Voor vragen, opmerkingen of klachten met de betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@werkkracht.nl of telefonisch via 088 00 76 111. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, die onafhankelijk en vertrouwelijk werkt. Vind je dat je niet gehoord bent? Je mag ook een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op hun website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contactgegevens FG

Werkkracht heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze geeft onafhankelijk advies en houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Het is mogelijk om met de FG contact op te nemen wanneer je vraag of klacht naar jouw mening niet afdoende is beantwoord of afgehandeld. De FG is bereikbaar via fg@werkkracht.nl.

Doorgifte buitenland en What’s App

Werkkracht geeft nooit actief je persoonsgegevens door buiten de EU. Wel gebruiken wij voor communicatie met onze klanten, als deze daarin toestemmen, What’s App. Werkkracht gebruikt What’s App voor het snel en makkelijk afspraken maken. Inhoudelijke, belangrijke documenten of beslissingen geven wij niet met What’s App aan je door. Liefst hebben we dat jij dat ook niet doet. Als jij dat wel via What’s App naar ons stuurt, bewaren wij die documenten zo snel mogelijk in onze andere systemen en verwijderen ze uit onze What’s App. Waarom? Omdat What’s App zijn gegevens deels ook in de V.S. opslaat, en de Europese AVG geldt daar niet.

Rechten

Je hebt allerlei rechten, die er zijn zodat jij je eigen persoonsgegevens en privacy kunt bewaken. Er zijn ook weer uitzonderingen op die rechten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen wanneer de wet ons verplicht die gegevens te hebben. Ook houden wij rekening met de privacy van anderen.

Wanneer je een van de rechten wilt gebruiken, kun je bij ons een schriftelijk verzoek (kan ook per email!) indienen. Wij gaan je dan ook vragen om je te identificeren. Stuur geen paspoort op! Het is voldoende als wij een identiteitsbewijs kunnen inzien en opschrijven dat we hebben vastgesteld dat jij bent wie je zegt dat je bent. Wij nemen contact met je op wanneer wij je verzoek hebben ontvangen hoe we dat het makkelijkst doen.

Normaal voldoen we binnen een maand aan je verzoek. Het kan zijn dat het verzoek zo ingewikkeld is, dat wij hiervoor langer de tijd nodig hebben: in dat geval kunnen we tot twee maanden uitstel hebben, maar wij moeten jou daar wel schriftelijk van op de hoogte stellen.

Welke rechten heb je? Je kunt vragen om één van de volgende dingen:

  • het inzien van je gegevens;
  • het verwijderen van je gegevens;
  • het aanpassen van onjuiste gegevens;
  • het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
  • om je gegevens over te dragen;
  • op het intrekken van de verleende toestemming.

Of wij ook je verzoek kunnen inwilligen, gaan wij dan bekijken en laten wij je weten.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met Werkkracht via info@werkkracht.nl of telefonisch via 088 00 76 111.

Geautomatiseerde besluitvorming

Werkkracht laat nooit een besluit alleen aan de computer over. Wanneer informatie in onze systemen zou moeten leiden tot een besluit, wordt die informatie altijd door mensen bekeken en beoordeeld, en ook het besluit wordt door een mens genomen.

Beveiliging

Werkkracht neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hiervoor werken wij nauw samen met de gemeente Ede, die de servers beheert waarop de meeste van onze gegevens zijn opgeslagen. Daarbij wordt de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) in acht genomen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Werkkracht zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. Je moet dan denken aan mensen die de systemen moeten onderhouden. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een overeenkomst te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat is jouw situatie? Kijk hieronder wat voor jou van toepassing is om te weten hoe wij je gegevens verwerken.

Je bent inwoner van de gemeente Ede, nieuw voor ons en krijgt een intake gesprek

Het doel is om je te helpen bij het vinden van het goede traject voor het vinden van werk of dagbesteding. Tussen de inkomensconsulent (gemeente Ede) en de trajectbegeleider (werkzaam bij Werkkracht B.V.) worden klantgegevens uitgewisseld om het recht op uitkering en/of begeleiding naar werk te bepalen en een route uit te stippelen voor het vervolg traject.

Werkkracht verwerkt alleen de gegevens die samenhangen met de doelstelling en dienstverlening van Werkkracht, namelijk het ondersteunen bij het vinden van werk of dagbesteding.

Wij mogen jouw gegevens hierbij verwerken omdat wij verplicht zijn dit bij het uitvoeren van onze taak te doen op basis van de Participatiewet.

De gegevens die wij daarbij in onze bestanden opnemen krijgen wij van jou, of we hebben informatie gehad van de gemeente, het UWV of een andere instantie die jou eerder begeleid heeft.

Gegevens die wij van jou verwerken zijn natuurlijk eerst je naam, geboortedatum en contactgegevens, maar denk ook aan identiteitsbewijs, rijbewijs, BSN, gegevens over welk werk je in het verleden hebt gedaan en waar, je scholing, of je een vervoermiddel hebt, je CV, je beschikbaarheid, of je nog schuldenproblemen hebt, eventueel wie een gesprekspartner is bij een re-integratiebedrijf, en indien relevant je nationaliteit, of en hoe goed je Nederlands spreekt en eventuele inburgeringsgegevens. Ook kunnen we gegevens opnemen over of je gezondheid beperkingen oplevert bij het vinden van werk. Al deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te helpen in je zoektocht naar werk of een passende dagbesteding.

Wij delen gegevens met de gemeente Ede, ten behoeve van inkomensconsulent, of de schuldhulpverlening; met het UWV, met uitkerings- en niet-uitkeringsgerechtigde werkgever vrijwilligersorganisaties en indien relevant en met jouw medeweten met sociale teams of jeugdhulp. In het laatste geval wordt dit tijdens de intake besproken.

Gegevens uit de intake worden door ons, nadat we afscheid van elkaar hebben genomen aan het einde van het traject, tien jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting uit de Participatiewet.

Wij gaan je helpen omdat je statushouder bent of deelnemer aan het inburgeringstraject

Gegevens van jou worden gebruikt om te helpen om werk te vinden, waarbij het kan zijn dat je ook via ons deelneeemt aan taaltoetsen en/of het (beter) leren van de Nederlandse taal. Als werk (nog) niet binnen de mogelijkheden ligt, helpen wij jou om te participeren in de maatschappij.

Werkkracht voert voor de gemeente Ede de “Werk- en Participatiemodule” van de Wet Inburgering uit en mag daarom deze gegevens van jou verwerken.

Wij krijgen de gegevens van de gemeente en van jou zelf. Ook komt het voor dat wij gegevens krijgen van het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) en DUO en/of Vluchtelingenwerk.

Wij verwerken van jou persoonlijke en contactgegevens, zodat we weten wie je bent en waar wij jou kunnen bereiken; voor het bemiddelen naar werk verwerken we ook arbeidsgegevens, zoals je opleiding, werkervaring en wat je wel of niet zou kunnen en willen. Daar kunnen als het invloed heeft op het werk vinden gegevens over gezondheid bij zijn, en gegevens over je taalvaardigheid in het Nederlands. Als je een religieuze functie hebt, kan het zijn dat we in overleg met jou en om jou beter te helpen dit bij je gegevens noteren.

Wanneer dat noodzakelijk is, geven wij gegevens door aan de instelling die de taaltoets afneemt, en/of aan de werkgever of een andere partij die ons helpen kan voor jou werk te vinden. Denk aan het UWV en het Werkgevers Service Punt. Het gaat dan altijd alleen om de gegevens die voor die partij nodig zijn om hun taak uit te voeren. We geven nooit zomaar een heel dossier door. Met inkomensconsulent van de gemeente delen wij de gegevens die van invloed zijn op een eventuele uitkering die je ontvangt.

Als wij je dossier sluiten, blijft het bij ons nog vijf jaar bewaard.

Wij hebben een plekje voor je gevonden waar je namens ons werkt

Werkkracht biedt beschutte werkplekken aan, bij Werkkracht zelf en bij anderen (‘inleners’) waar je namens ons werkt. Ook kan het zijn dat je al onder de oude wet, de WSW, een werkplek via ons hebt verkregen en wij je werkgever zijn. We verwerken je gegevens dan om een goed werkgever te zijn en de regels uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Participatiewet na te komen. Vanuit de belastingwetgeving delen wij gegevens met betrekking tot je salaris met de belastingdienst, zodat de juiste belastingen kunnen worden ingehouden. Tenslotte worden gegevens als gewerkte uren en plaatsing gedeeld om loonkostensubsidie te kunnen aanvragen.

Wij verwerken dan je gegevens omdat dit van de wet moet; niet alleen de bovengenoemde wetten, maar ook de wetten die er zijn voor een werkgever, zoals de Wet Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo).

Wij krijgen noodzakelijke gegevens van jouzelf, van de gemeente, van het UWV en als het gaat om ziekte en arbeids(on)geschiktheid van de bedrijfsarts. Als je namens ons bij een ‘inlener’ werkt, kan het zijn dat wij van hen gegevens krijgen: het gaat dan meestal om het aantal gewerkte uren, de functie die je daar hebt, en soms of het nog goed gaat.

Van jou houden wij alles bij wat een werkgever bij moet houden: persoonlijke gegevens, contactgegevens, arbeidsverleden en opleiding, hoeveel uren je werkt, wat je verdient, je ziekteverzuim, of het goed gaat op je werk, je BSN nummer (wettelijk verplicht), je leeftijd, soms je Nederlandse taalvaardigheid als daar een goede reden voor is en gegevens over je gezondheid die relevant zijn voor je werk.

Wij bewaren je gegevens volgens de wettelijke termijnen uit de arbeidswetgeving, WSW en Participatiewet. Voor de meeste gegevens is dat 10 jaar.

Wij regelen je loonkostensubsidie voor de werkgever

Het kan zijn dat wij voor jouw werkplek bij een andere partij loonkostensubsidie aanvragen. Dat komt bijvoorbeeld (maar niet alleen) voor bij de banenafspraak. Om de loonkostensubsidie aan te vragen, moet ook een loonwaarde worden bepaald.

Voor deze doelen verwerken wij gegevens over jou. Het gaat dan om je naam, je contactgegevens, welk werk je waar doet, voor hoeveel uren, welk salaris en welke loonwaarde hieraan is verbonden. Deze gegevens delen wij met het UWV, en waar nodig met de werkgever en/of inlener (de plek waar je werkt). De werkgever kan ook jouw gemeente zijn.

Wij bewaren je gegevens volgens de wettelijke termijnen uit de arbeidswetgeving, WSW en Participatiewet. Voor de meeste gegevens is dat 10 jaar.

Je hebt bij ons begeleiding door een jobcoach

Het kan zijn dat je begeleid wordt door een van onze jobcoaches. Hiervoor verwerken wij gegevens van jou. Het gaat dan om je naam, contactgegevens, welk werk je doet, waar je dat doet, en natuurlijk hoe het gaat: het coachingsdossier.

Dat dossier is iets tussen jou, je coach en indien van toepassing de werkgever of inlener waar je op dat moment werkt. Daarbij wordt steeds bezien welke informatie nodig is om te delen.

Het kan zijn dat een jobcoach optreedt namens je werkgever (vaak je gemeente), bijvoorbeeld bij een plan van aanpak als je ziek bent (op basis van de Wet Poortwachter) of om een herindicatie aan te vragen. Voor sommige van deze taken is het noodzakelijk dat Werkkracht een BSN-nummer verwerkt.

Het bieden van jobcoaching is een verplichting uit de Participatiewet. Dat is de reden dat wij een grondslag hebben om deze gegevens te verwerken.

Wij bewaren je gegevens volgens de wettelijke termijnen uit de arbeidswetgeving, WSW en Participatiewet. Voor de meeste gegevens is dat 10 jaar.

Wij zoeken werk voor je en je bent in bemiddeling voor betaald werk

Wanneer wij werk voor je zoeken, is dat in de meeste gevallen vanuit de Participatiewet. Wij verwerken dan alle gegevens die ons helpen en jou helpen om een goede aansluiting te krijgen bij een werkgever. Naast je persoonlijke- en contactgegevens, zijn dat gegevens over je werkervaring, opleiding, andere relevante ervaring, of je een rijbewijs hebt, kortom we stellen samen een CV op. Dan hebben wij gegevens nodig die je identiteit bevestigen, zo leggen we je BSN nummer ook vast. Als dat relevant is, verwerken wij ook gegevens over je gezondheid in relatie tot werk mogelijkheden. Wanneer je nog niet zover bent om de stap naar een sollicitatie te maken, kan het ook heel goed zijn dat je werkervaring in een van onze projecten opdoet of bij ons je competenties ontwikkelt en training volgt. In dat geval zullen wij ook een verslag bijhouden waarin staat hoe je je ontwikkelt en welke stappen nog nodig zijn om dichter bij (betaald) werk te komen. Ook kan het dan zijn dat wij bij jou informeren naar hoe het met je gaat in andere leefdomeinen dan werk, om te kijken of het helpen kan om daar eerst een stap vooruit te zetten. Denk bijvoorbeeld aan je sociaal netwerk of je leefstijl als dat belemmerend lijkt te werken.

Wij verwerken dan in de meeste gevallen je gegevens op basis van de Participatiewet. De gegevens krijgen wij van jou zelf en/of de inkomensconsulent van de gemeente. Het kan ook voorkomen dat je bij ons tussenstappen hebt gemaakt en wij in de loop van de tijd met jou samen deze gegevens hebben verzameld.

Er is ten aanzien van de gegevens een geheimhouding bij Werkkracht, zoals de wet ook zegt. Tegelijkertijd moeten we ook van de wet en om het doel te bereiken, noodzakelijke gegevens uitwisselen. Met de inkomensconsulent van de gemeente wisselen we alleen de gegevens uit die weergeven of het lukt om werk te vinden en of dat invloed heeft op je uitkering. Met je potentiële werkgever of inlener wisselen we gegevens uit die relevant zijn voor de functie waar het om gaat. Daarnaast wisselen wij gegevens uit met het UWV en het Werkgevers Service Punt. Met de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige worden gegevens of namen over aandoeningen uitgewisseld, maar wel gegevens over wat je qua gezondheid wel en niet kan in relatie tot je (beoogde) werkplek.

Hoe lang wij gegevens mogen bewaren, is vastgelegd in de participatiewet. Dat is voor de meeste gegevens tien jaar nadat je dossier bij ons is gesloten.

Je neemt bij ons deel aan de arbeidsdiagnose en ontwikkeling van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum van Werkkracht is een plek waar een team werkt dat jou helpen kan door te onderzoeken op welke manier jij het beste tot je recht komt en hoe je je kunt ontwikkelen naar werk. Er wordt hier onderzocht hoe arbeid en jij bij elkaar kunnen passen: arbeidsdiagnose. Ook is er een project, Groeikracht, waarin je een tijd bij het centrum werkt om je begeleid verder te ontwikkelen. Tenslotte voert het Expertisecentrum ook arbeidsdeskundig onderzoek uit. Dat is onderzoek waarbij Werkkracht van de bedrijfsarts heeft gehoord welke (on)mogelijkheden jij in je werk hebt als het gaat om je gezondheid, en het Expertisecentrum van Werkkracht onderzoekt welk werk dan passend is voor jouw omstandigheden.

Wij mogen je gegevens bij het Expertisecentrum verwerken op basis van de wet, vooral de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tegelijkertijd vragen wij meestal óók je instemming voor een onderzoek of een traject. Ook vraagt het Expertisecentrum schriftelijk altijd je instemming wanneer wij eventueel gegevens willen opvragen bij je huisarts of andere begeleiding of hulpverleners. Dit is nodig, omdat deze als arts of hulpverlener niet zonder jouw medeweten en instemming hun geheimhoudingsplicht mogen doorbreken. Dat mag verder alleen als de veiligheid van jou of anderen in het geding is.

Binnen Werkkracht deelt het Expertisecentrum alleen een algemeen advies, niet de medische gegevens die het eventueel ontvangen heeft.

Wanneer je bij het Expertisecentrum bent gekomen omdat je eigen gemeente of een andere instelling ons in overleg met jou heeft gevraagd om een arbeidsdiagnose, delen wij met deze opdrachtgever de uitslag van het onderzoek, niet het onderzoek zelf. Die uitslag krijg jij ook toegestuurd. Eventuele medische gegevens die wij hebben verzameld, delen wij niet met de opdrachtgever. Het gaat om het resultaat: wat is ons advies om jou te helpen meer kans op (betaald) werk of zinvolle dagbesteding te hebben.

Binnen Werkkracht deelt het Expertisecentrum alleen de uitslag van het onderzoek of traject, net alsof het een externe opdrachtgever zou zijn. Dat is belangrijk, want zowel voor jou als voor ons in het Expertisecentrum is de onderlinge vertrouwelijkheid een groot goed.

Wij bewaren gegevens van jouw onderzoek normaal gesproken twee jaar nadat het dossier is afgesloten. Medische gegevens moeten wij op grond van de wet 15 jaar lang bewaren.

Je bent inlener voor een van onze gedetacheerde medewerkers, of je bent werkgever en op zoek naar een match met een werkzoekende

Wanneer wij een overeenkomst met je hebben afgesloten omdat je via ons op zoek bent naar kanidaten of een gedetacheerde medewerker van ons in je organisatie welkom hebt geheten, verwerken wij op basis van deze overeenkomst de noodzakelijke gegevens om die overeenkomst te kunnen uitvoeren. In de regel betreft dit gegevens als naam, contactgegevens, functie, bedrijf of organisatie. Deze gegevens worden ons door jou zelf verstrekt. Het is mogelijk dat wij in openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, gegevens controleren of verkrijgen. In het geval van Wmo-zorgaanbieders verwerken wij ook de gegevens die wij op basis van de Wmo moeten verwerken. Tenslotte worden die gegevens verwerkt, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met elkaar worden uitgewisseld en wederzijds als noodzakelijk beschouwd.

 Je bezoekt onze website

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (Google) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek (aan deze of aan andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.